Elton John Impression # #1
This event has already taken place.
30/04/1995

Elton John